Debreceni Egyetem Klinikai Vizsgálatok Irodája

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Debreceni Egyetem Gyógyszerfejlesztési és Koordinációs Központ

http://www.dekvi.hu honlapján megadott adatok kezeléséről

I.          Bevezető

I.1.       A jelen adatkezelési tájékoztató a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Adatkezelő) Gyógyszerfejlesztési és Koordinációs Központja által üzemeltetett weboldal (http://www.dekvi.hu) felhasználóinak személyes adatai kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatását tartalmazza.

I.2.       Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő birtokába került minden adatot a vonatkozó jogszabálynak és az érintett rendelkezéseinek megfelelően kezel. 

I.3.       Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a személyes adatok kezelésével érintett személyeket tájékoztassa az Adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvekről, előírásokról és feltételekről, továbbá az érintettek számára tájékoztatást nyújtson az adatkezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személy kilétéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az egyes jogorvoslati lehetőségekről. Amennyiben a fent meghatározott adatokat az érintett megadja és elfogadja jelen tájékoztatót, abban az esetben tudomásul veszi és hozzájárul a megadott adatainak a jelen tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő kezeléséhez.

   II.         Az adatkezelés elvei

II.1.     Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

II.2.     Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

II.3.     A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

II.4.     Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

II.5.     A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló érintett hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges. A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy regisztrációját ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a regisztrációhoz előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely az érintett tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) érintett önállóan nem regisztrálhat, nyilatkozatokat nem tehet, nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és tehet jognyilatkozatokat és a tevékenységéért ő vállalja a felelősséget.

III.      Adatbiztonság

III.1.   Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy hajtja végre, hogy az a törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

III.2.   Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

III.3.   Az Adatkezelő gondoskodik az átadott adatok biztonságáról, és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Az adatok semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, kivéve, ha más célú felhasználáshoz kifejezett hozzájárulását adja az érintett.

IV.     Az adatkezelés körülményei

IV.1.  A kezelt adatok köre: Vezetéknév, Keresztnév, Születési idő, E-mail cím, Ország hívószáma, Telefonszám, Mobil szám, Irányítószám, Település, Cím

IV.2.  Az adatkezelés jogalapja: az adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

IV.3.  Az adatkezelés célja: klinikai vizsgálatokban való részvétel elősegítése. 

IV.4.  Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az  adatokat az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de legfeljebb az  önkéntes megadást követő 10 évig kezeli.  Az adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor visszavonható, továbbá  kérhető az adatkezelés megszüntetése, illetve a kezelt adatok törlése. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

IV.5.  Adattovábbítás: az adatok továbbítására nem kerül sor, azok nem kerülnek egyesítésre más forrásból származó adatbázisokkal. Az Adatkezelő az érintett adatait harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja át, harmadik félnek nem továbbítja, illetve azokat semmilyen formában nem hozza nyilvánosságra. E rendelkezés alól egyedül a jogszabályi kötelezettségből eredő, illetőleg a hatóság vagy bíróság által előírt adatszolgáltatás képez kivételt.

IV.6.  Adatkezelő személye: a Debreceni Egyetem Gyógyszerfejlesztési és Koordinációs Központ munkatársai.

V.       Az érintettek jogai és érvényesítésük

V.1.    Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a)          tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b)          személyes adatainak helyesbítését, valamint

c)          személyes adatainak törlését vagy zárolását.

V.2.    Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett Adatkezelő által kezelt, illetve az általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

V.3.    Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

V.4.    A személyes adatot törölni kell, ha

a)          kezelése jogellenes;

b)         az érintett kéri;

c)          az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d)         az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e)          azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

V.5.    Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a)          ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b)          ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c)          törvényben meghatározott egyéb esetben.

V.6.    Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

V.7.    Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

V.8.    Az érintett jogainak megsértése esetén kereset indítható. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Amennyiben az adatkezelő önként nem tesz eleget törvényi kötelezettségének, úgy az érintett jogosult kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását.

Az érintett jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és tudomásul vette jelen tájékoztató rendelkezéseit, ezeket magára nézve kötelezőnek elfogadta el és önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatait, az Info tv. és jelen Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Kelt.: Debrecen, 2016. október 25.

 

Miért...

... jelentkezzek?
 
 • A legmodernebb kezelés gyógyszertári bevezetés előtt 
 • Innovatív, térítésmentes gyógyítás
 • Szoros és rendszeres ellenőrzés
 • Tervezett időpontok, várakozási idő nélkül
...a debreceni egyetem?
 
 • Magyarország egyik vezető egészségügyi szolgáltatója
 • 25 év tapasztalat, évente 150 új klinikai vizsgálat
 • Számos sikeres megfelelés nemzetközi minőségbiztosítási ellenőrzéseken
 • 100 fős tapasztalt szakorvosi kollektíva, 16 klinikai farmakológus szakorvos
 • Hiteles és részletes tájékoztatás
 • Barátságos környezet
...a legjobb?
 
 • Teljes körű szakorvosi ellátás
 • Szakembereink tapasztalata és nemzetközi elismertsége
 • Különös hangsúlyt élvez a betegbiztonság
 • Valódi 24 órás elérhetőség
 • Minden igényt kielégítő infrastruktúra
 • Munkatársaink a vizsgálat befejezése után is elérhetőek
Érdekel!